Samhällets ansvar

Alla allvarliga IT-incidenter måste rapporteras. Läs om vilka myndigheter som ansvarar för vad.
Uppdaterades
IT-lösningar är ofta komplext uppbyggda.

IT-system och IT-tjänster är ofta komplext uppbyggda. För att det ska kunna skapas en bättre bild kring IT-incidenter och deras konsekvenser är statliga myndigheter skyldiga att rapportera alla allvarliga incidenter som sker till MSB:s Cert-se

Incidenter i system som hanterar sekretessbelagd information och rör Sveriges säkerhet ska rapporteras till Säkerhetspolisen. Den som tillhandahåller teletjänster eller nätförbindelser måste enligt lag hålla en rimlig nivå på teknisk säkerhet i verksamheten.

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll. Läs mer om detta på Krisinformation.se om telestörningar.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.