IT-störningar och informationssäkerhet

Både samhället i stort och du som enskild medborgare är i dag beroende av fungerande data- och telekommunikation. Den tekniska utvecklingen med fler IT-beroende tjänster och uppkopplade prylar innebär också nya sårbarheter. Här kan du läsa mer om vad samhället gör för att värna informationssäkerheten.
Uppdaterades

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av IT-baserade informationssystem. Detta gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning och patientjournaler. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning är allt mer beroende av att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar. 

Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter vid dataintrång, spridning av skadlig kod eller om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Det är svårt att som privatperson förhindra att störningar eller angrepp drabbar IT-tjänster som du vill använda. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet. Ditt eget beteende spelar roll. Här finns länkar till andra aktörers information, tips och råd om den personliga informationssäkerheten:

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.