ክታበትን ምስክር ኮቪድን

ንስኻ ኣብ ሽወደን እትነብር፡ ጸረ-ኮቪድ-19 ክታበት ብናጻ ይወሃበካ ኣሎ። ክታበት ንምርካብ ግድን ሽወደናዊ ዜጋ ክትከውን የብልካን። ኣብዚ ገጽ'ዚ ንምስክር ኮቪድ ዚምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። እቲ ገጽ ከም ልምዲ ሓንሳእ ኣብ ሰሙን ይሕደስ።
Uppdaterades

F5

ንኽታበት ቆጸራ ሓዝ

ብምኽንያት ኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኸይትሓምምን ንኸይትመውትን፡ ክታበት እቲ ዝበቕዐ ዋሕስ ኢዩ። ክታበት ነቲ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ እውን ይቕንሶ ኢዩ። 

ወላ'ውን ኮቪድ-19 ሒዙካ እንተ ነበረ፡ ክታበትን መመላእታ ዶስን ክትወስድ ትሕበር ኣሎኻ። ድሕሪ ክታበት ዘሎ ናይ ምክልኻል ብቕዓትካ ካብቲ ድሕሪ ሕማምካ ዚኽሰት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝያዳ ተኣማምነት ኣለዎ። እቲ ብኮቪድ-19 ተጠቒዑ ዝነበረ ሰብ ከም ብሓድሽ ንኸይሓምም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣጥሪዩ ኢዩ፡ ግን እቲ ምክልኻል ክሳዕ መኣስ ከም ዚቕጽል ኣይንፈልጥን። 

ኣንጻር ኮቪድ-19 ንምኽታብ ሓላፍነት ዚወስዳ እተን ወረዳታት ኢየን። ኣብ 1177.se ከመይ ጌርካ ንኽታበት ቆጸራ ከም እትሕዝ ሓበሬታ ኣሎካ። ኣብቲ ናይቲ ገጽ ላዕለዋይ ሸነኽ ነቲ ወረዳኻ ደሊኻ ምረጾ።

F6

ናይ እተፈላለዩ ጉጅለታት ክታበት

ነፍሰጾራት

ኩለን ነፍሰጾራት ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተባ ይግባእ፡ ምኽንያቱ ድማ ክታበት ንከቢድ ሕማም  ይከላኸል፡ ንዘይእዋኑ ምውላድ ዘሎ ዕድላት ድማ የጕድሎ። 

ህጻናትን መንእሰያትን

ኩላቶም 12ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይዕደሙ ኣለዉ። ነፍስወከፍ ወረዳ ነቲ ምስ ወለዲ ዚግበር ንትሕቲ ዕድመ ክታበት ዚምልከት ስምምዕ ብኸመይ ከም ዚሕዞ ይውስን።

ካብ 5 ዓመት ዕድመ ዚጅምር ክታበት

እቶም ኣብ ፍሉይ ጉጅለ ዚርከቡን ንሕማማት ሳንቡእ እተቓልዑን ህጻናት ካብ 5 ዓመት ንላዕሊ ኣንጻር ኮቪድ-19 ኪኽተቡ ይምከሩ። እቲ ናይ ክታበት ዶስ ኣብ ጥሪ 2022 ኪቐርብን ኪዕደልን ተኽእሎ ኣሎ።

F7

ንኮቪድ-19 ዚምልከት ቅቡል ክታበት

ኣብ ሽወደንን ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንጸረ ኮቪድ-19 ዚምልከቱ ሓሙሽተ ቅቡላት ክታበታት ኣለዉ፥

  • ኮሚርናቲ Comirnaty ካብ ፋይዘር/ቢዮንተክ Pfizer/BioNTech. 
  • ስፓይክቫክስ Spikevax  ካብ ሞደርና Moderna. 
  • ቫክስዘቭርያ Vaxzevria ካብ ኣስትራ ዘነካ Astra Zeneca. 
  • ኮቪድ-19 ክታበት ያንሰን ካብ ያንሰን Janssen. 
  • ኑቫክሶቪድ ካብ Nuvaxovid ካብ ኖቫቫክስ Novavax.

ኣብ ሽወደን ሰለስተ ክታበታት ይዝውተር

እቶም ዛጊት ኣብ ሽወደን ዚዝውተሩ ዘለዉ ክታበታት፡ ኮሚራንቲ (Comirnaty) ካብ  Pfizer/BioNTech፡ ስፓይክቫክስ (Spikevax) ካብ Moderna ከምኡውን ኑቫክሶቪድ (Nuvaxovid) ካብ Novavax ኢዮም።

F8

እቲ ክታበት ብኸመይ መገዲ ይከላኸለልካ?

ድሕሪ ክታበት እውን ብኮቪድ-19 ናይ ምጥቃዕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ኢዩ፡ ግን ምኽታብ ካብ ከቢድ ሕማም ዚከላኸለልካ ዓቕሚ ይፈጥር ኢዩ። እቲ ናይ ኣካላት ናይ ተጻዋርነት ዓቕሚ ኣንጻር ኮቪድ-19 መከላኸሊ ይፈጥር ኢዩ፡ ይኹንምበር ኩሉ ዝተኸትበ ዘተኣማምን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ኪብሃል ኣይከኣልን። እዚ ድማ ንኮቪድ-19 ጥራይ ዘይኮነስ ንኹሉ ዓይነት ክታበት ኢዩ ዚምልከት።

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንታይ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤን የኸትል? 

እቲ ልሙድ ጎድናዊ ሳዕቤን ኣብታ እትወጋእካላ ኣካል ኢዩ ዚኽሰት፡ ማለት ቃንዛ ይገብረልካ፡ ይሓብጥን ይቐይሕን። ቅርጥማትን ረስንን ሕማም ርእስን ሓፈሻዊ ቀጨውጨውን እውን የጓንፍ ኢዩ። እዚ ድማ ናይቲ ኣካላትና ተጻዋርነት ተፈጥሮኣዊ ግብረመልሲ ኢዩ። ዝበዝሕ ግዜ እቲ ግብረመልሲ እዋናዊ ኢዩ፡ ድሕሪ ገለ መዓልታት ድማ ናብ ንቡር ይምለስ።

F9

ምስክር ኮቪድCovidbevis

ምስክር ኮቪድ ምህላው ንመገሻታትን ጽምብላትን የቃልሎ። ምስክር ኮቪድ ብናጻ ኢዩ ዚውሃብ፡ ብዲጂታላዊ መገዲ ወይ ብወረቐት ድማ ክትረኽቦ ትኽእል።

ሰለስተ ዓይነታት ምስክር ኣለዉ፥

  • ምስክር ክታበት፥ ንክታበት ዚምልከት ምስክር።
  • ናይ መርመራ ምስክር፥ ናይ ኮቪድ መርመራ ነጋቲቫዊ ምስክር።
  • ምስክር ሕውየት፥ ናይ ምሕዋይ ምስክር።

ኣብ ሃገር ሽወደን ንኢ-ሸንስተን ኮቪድበቪስ ዚምልከት እቲ ኢ-በዓልመዚ ህዝባዊ ጥዕና ኢዩ ሓላፍነት ዘለዎ።

ከመይ ገይረ ናይ ኮቪድ ምስክር እረክብ?

እቲ ቅቡል ናይ ሽወደን ኢ-ለጊቲማኹን ዘለዎ ሰብ፡ ብመገዲ www.covidbevis.se ገይሩ ዲጂታላዊ ምስክር ኮቪድ ኪእዝዝ ይኽእል ኢዩ።

ኢ-ለጊቲማኹን ዘይብልካ ወይ ክትጥቀም ዘይትኽእል ምስ እትኸውን፡ እቲ ምስክር ኮቪድ ናብቲ እተመዝገብካሉ ኣድራሻ ኪለኣኸልካ ይኽእል ኢዩ። እቶም ምዝጉብ ኣድራሻ ዘይብሎም እውን ምስክር ኮቪድ ኪእዝዙ ይኽእሉ ኢዮም።

እቶም ሃገራዊ ቁጽሪ መንነንት (personnummer) ወይ ናይ ኣወሃሃዲ ቁጽሪ (samordningsnummer)ዘይብሎም ሰባት 

ሃገራዊ ቁጽሪ መንነንት (personnummer) ወይ ናይ ኣወሃሃዲ ቁጽሪ (samordningsnummer) ዘይብሎም ሰባት በቲ ሪዘርቭ ቁጽሪ ገይሮም ጸረ ኮቪድ-19 ተኸቲቦም ኢዮም። እዚኣቶም፡ ምስቲ ኣብ ወረዳኦም ዘሎ ክሊኒክ ብምርኻብ ካብ ጥሪ 2022 ጀሚሮም ምስክር ኮቪድ ኪወስዱ ይኽእሉ ኢዮም።  ከምዚ ዚኸውን ግን እቲ ሰብ ኣብ ሃገር ሽወደን እተኸትበ ምስ ዚኸውን ኢዩ።