Detta är en gammal händelsesida om Flyktingsituationen i Sverige 2015 som startade 14 sep 2015

Flyktingsituationen i Sverige 2015

Flyktingsituationen 2015 engagerade många människor på flera plan i samhället. Svenska myndigheter samarbetade på nationell, regional och lokal nivå och det fanns ett utbrett frivilligarbete för att ta hand om flyktingar som kommit till Sverige.
Uppdaterades

Kommuner, landsting, skola och polis samarbetade lokalt och regionalt för att ta emot asylsökande. Statliga myndigheter och länsstyrelserna arbetade för att stödja och underlätta samverkan mellan kommuner och berörda myndigheter.

Nedan finns ingångar till information om några av de områden som det ställs flest frågor om.

Boende

Vuxna asylsökande får i samband med sin registrering hos Migrationsverket en boplats på ett ankomstboende. Efter registreringprocessen flyttas den asylsökande till ett asylboende i väntan på besked om uppehållstillstånd. Asylsökande kan också välja att ordna med eget boende. Läs mer hos Migrationsverket.

Ensamkommande barn

Migrationsverket utreder asylärendena för ensamkommande barn och utser samtidigt en så kallad anvisningskommun. Det är den kommunen som sedan bär det långsiktiga ansvaret för barnets boende och omsorg, även efter det att barnet har fått uppehållstillstånd. Läs mer hos Sveriges kommuner och landsting.

Vård

Asylsökande har rätt till sjukvård och tandvård som inte kan vänta. För barn under 18 år är den i allmänhet kostnadsfri. Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Socialstyrelsen har mer information om hälsoundersökning och vård för asylsökande
1177 Vårdguiden har information på flera olika språk.

Utbildning

Sfi är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som sitt första språk. Utbildningen är gratis. Kommunen är ansvarig. Läs mer hos Skolverket.

Skola

Asylsökande barn, med eller utan vårdnadshavare, har samma rätt som andra barn i Sverige att gå förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasium. Kommunen har ansvar. Läs mer hos Skolverket.

Asylmottagning

Migrationsverket ansvarar för att pröva ansökningar om asyl och att ordna ekonomiskt stöd och boende under asylprövningstiden. När den nyanlände fått uppehållstillstånd går ansvaret för boende och etablering över till Arbetsförmedlingen. Länsstyrelserna träffar överenskommelser med kommuner inom länet om mottagande av nyanlända. Kommunen ansvarar för mottagning, svenskundervisning (SFI) och samhällsorientering. SKL ger stöd till kommuner, landsting och regioner i deras arbete. Läs mer om ansvarsfördelningen hos SKL.

Gräns- och id-kontroller

Läs mer om tillfälliga inre gränskontroller hos Regeringen.
Id-kontroller görs av transportörer. Med transportör menas den person som kör passagerartrafik med tåg, buss eller båt mellan Danmark och Sverige. De är skyldiga att kontrollera identiteten på alla passagerare som åker med.

Tillfälliga gränskontroller innebär att polisen vid några utvalda platser kontrollerar personer som reser in i Sverige har rätt att resa in och vistas i landet. Läs mer hos Polisen.

Avslag på asylansökan

Inte alla personer som söker asyl i Sverige kommer ha rätt att stanna. De som får avslag på sin asylansökan måste lämna landet då de inte har rätt att fortsätta vistas här. Mer information hos Migrationsverket.

För dig som vill hjälpa till

Många ville hjälpa och stödja de flyktingar som kom till Sverige 2015. Här hittar du som privatperson tips om hur du bäst kan hjälpa till.

Taggar för denna sida: